OGŁOSZENIA

Trąbki Wielkie, dnia 28.06.2023 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE 
DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ  I MIKROBIOLOGII

NA RZECZ PACJENTÓW
                GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA TRĄBKI WIELKIE

 

Dotyczy ogłoszenia z dnia 09.06.2023 r. – postępowanie konkursowe
nr 1/KN/GOZ/2023

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia Trąbki Wielkie przy ul. Pasteura 1 działając zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 605 ze zm.) oraz zgodnie ze Specyfikacją Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w wyżej wymienionym zakresie świadczeń.

Do realizacji zamówienia została wybrana oferta złożona przez firmę:

             Alab Laboratoria Sp. z o.o.,

ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa.

Wartość zamówienia opiewa na 114.127,30 zł brutto w skali roku.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą dla zamawiającego zgodnie z pkt X. SWKO Kryteria oceny – najniższa cena.
Termin podpisania umowy wyznacza się na dzień 21-07-2023r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie przekazane w formie zawiadomienia oferentom na adres e-mail oraz zamieszczone zostaje na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Zdrowia Trąbki Wielkie przy
ul. Pasteura 1 i na stronie internetowej www.goztrabkiwielkie.pl

Ogłoszenie konkursu ofert

na świadczenia zdrowotne w zakresie

diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii

na rzecz pacjentów Gminnego Ośrodka Zdrowia Trąbki Wielkie

 Działając na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 605 ze zm.).

 

  1. Nazwa i siedziba ogłaszającego konkurs ofert:

     Gminny Ośrodek Zdrowia Trąbki Wielkie

     Adres: ul. Pasteura 1, 83-034 Trąbki  Wielkie Tel./Faks: 58 683 72 52

     E-mail: goz@poczta.fm, strona: www.goztrabkiwielkie.pl

 

  1. Przedmiot konkursu ofert:

    Przedmiotem konkursu ofert są świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej
i mikrobiologii na rzecz pacjentów Gminnego Ośrodka Zdrowia Trąbki Wielkie. Szczegółowy zakres świadczeń został określony w Specyfikacji Warunków Konkursu Ofert (SWKO), które stanowią integralną część zamówienia. Szacunkowa ilość badań określona została
w załączniku nr 1 do SWKO. Zamawiający przewiduje czas trwania umowy przez okres 36 miesięcy od dnia 04.08.2023.

 

  1. Materiały informacyjne:

    Z materiałami dotyczącymi warunków konkursu ofert można zapoznać się na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Zdrowia Trąbki Wielkie www.goztrabkiwielkie.pl lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Zdrowia Trąbki Wielkie ul. Pasteura 1, pokój księgowości w godzinach od 9.00 do 14.00.

 

  1. Miejsce i termin składania ofert:

    Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem:

 

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii.

                        Nie otwierać przed 27.06.2023 r. godz. 13.00″

 

na adres Gminnego Ośrodka Zdrowia Trąbki Wielkie, 83-034 Trąbki Wielkie, ul. Pasteura 1,
pokój księgowości, I piętro w godzinach od 9.00 do 14.00 do dnia 27.06.2023 r. do godziny 11.00, bez względu na formę doręczenia.

 

  1. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2023 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Gminnego  Ośrodka Zdrowia Trąbki Wielkie w gabinecie Dyrektora Ośrodka.

 

  1. Termin związania ofertą:

    Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

  1. Skargi i protesty:

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów określono w SWKO.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/711aa682-c665-43c4-9d62-85e099dfb4f2

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy Ogłoszenia nr 510001855-N-2022 z dnia 08.03.2022 r. – znak sprawy 1/PN/GOZ/2022

Gminny Ośrodek Zdrowia: ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO BEZ OPIEKI MEDYCZNEJ

W imieniu Gminnego Ośrodka Zdrowia Trąbki Wielkie, działając w oparciu o art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Świadczenie usług transportu sanitarnego bez opieki medycznej”, w wyniku zastosowania kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale 13 SWZ  uznano ofertę MEDICAL TRANSPORT Dariusz Helios (siedziba: ul. Heroldów 10 B lok. 171, 01-991 Warszawa), z kwotą brutto przyjętą do realizacji w wysokości 1.200.000,00 zł.

Powyższa oferta była jedyną, która wpłynęła do upływa terminu składania, tym samym uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy. Ponadto Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w SWZ, jednocześnie mieszcząc się w granicy kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na to zadanie Zamawiający.

 

Punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium oceny wraz z jej łącznym bilansem przedstawia się następująco:

Nr ofer-ty

Nazwa (firma) Wykonawcy

/

Siedziba (adres)

Kryteria oceny ofert

Suma pkt

Cena

[zł, brutto]

pkt

Termin płatności

[14 – 30, dni]

pkt

Czas dla pojazdu zast.

[20 – 60, minut]

pkt

1.

MEDICAL TRANSPORT

Dariusz Helios

ul. Heroldów 10 B lok. 171

01-991 Warszawa

1.200.000,00

70

30

15

60

15

100

 

 

Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta po dniu 27 marca 2022 r. w myśl art. 308 ust. 3 pkt 1a.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/711aa682-c665-43c4-9d62-85e099dfb4f2

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy Ogłoszenia nr 510001855-N-2022 z dnia 08.03.2022 r. – znak sprawy 1/PN/GOZ/2022

Gminny Ośrodek Zdrowia: ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO BEZ OPIEKI MEDYCZNEJ

W imieniu Gminnego Ośrodka Zdrowia Trąbki Wielkie, działając w oparciu o art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Świadczenie usług transportu sanitarnego bez opieki medycznej”, w wyniku zastosowania kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale 13 SWZ  uznano ofertę MEDICAL TRANSPORT Dariusz Helios (siedziba: ul. Heroldów 10 B lok. 171, 01-991 Warszawa), z kwotą brutto przyjętą do realizacji w wysokości 1.200.000,00 zł.

Powyższa oferta była jedyną, która wpłynęła do upływa terminu składania, tym samym uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy. Ponadto Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w SWZ, jednocześnie mieszcząc się w granicy kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na to zadanie Zamawiający.

 

Punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium oceny wraz z jej łącznym bilansem przedstawia się następująco:

Nr ofer-ty

Nazwa (firma) Wykonawcy

/

Siedziba (adres)

Kryteria oceny ofert

Suma pkt

Cena

[zł, brutto]

pkt

Termin płatności

[14 – 30, dni]

pkt

Czas dla pojazdu zast.

[20 – 60, minut]

pkt

1.

MEDICAL TRANSPORT

Dariusz Helios

ul. Heroldów 10 B lok. 171

01-991 Warszawa

1.200.000,00

70

30

15

60

15

100

 

 

Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta po dniu 27 marca 2022 r. w myśl art. 308 ust. 3 pkt 1a.

OGŁOSZENIE U UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – USŁUGI

Dotyczy Ogłoszenia nr 510001855-N-2022 z dnia 08.03.2022 r. – znak sprawy 1/PN/GOZ/2022

Gminny Ośrodek Zdrowia: ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO BEZ OPIEKI MEDYCZNEJ

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Gminny Ośrodek Zdrowia, Krajowy numer identyfikacyjny 19142511600000, ul. ul. Pasteura 1, 83-034 Trąbki Wielkie, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 837 018, e-mail

goz@poczta.fm, faks 586 837 252.

Adres strony internetowej (url): www.goztrabkiwielkie.pl

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

www.goztrabkiwielkie.pl/ogloszenia/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO BEZ OPIEKI MEDYCZNEJ

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

1/PN/GOZ/2022

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego bez opieki medycznej ambulansem typu „A2”(ambulans ogólno-lekarski) – szt. 2 w obrębie granic administracyjnych gminy Trąbki Wielkie, a także poza obrębem granic administracyjnych gminy Trąbki Wielkie, dla potrzeb Gminnego Ośrodka Zdrowia Trąbki Wielkie w okresie 4 lat od dnia zawarcia umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi transportu sanitarnego za pomocą wykwalifikowanego kierowcy i z wykorzystaniem środków transportowych spełniających wszelkie wymagania określone dla transportu sanitarnego w przepisach szczegółowych. 3.Usługi transportu sanitarnego odbywać się będą 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00. 4. Szacowana liczba kilometrów w trakcie trwania umowy – 168 000, Szacowana liczba godzin w trakcie trwania umowy – 16 320. UWAGA: Niniejsze wartości zostały oszacowane w oparciu o obowiązującą umowę oraz na podstawie faktycznych wartości uzyskanych przez Zamawiającego, wynikających z realizacji usługi. Wykonawca do obliczenia ceny ofertowej (w Załączniku Nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy) zobowiązany zatem będzie do przyjęcia ww. wartości (danych). 5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 1) zapewnienia obsługi

serwisowej pojazdów, 2) utrzymania we właściwym stanie i gotowości technicznej pojazdów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 3) sporządzania i prowadzenia dziennych kart wyjazdu z ilością przejechanych kilometrów i godzin pracy karetki oraz określeniem faktycznych tras przejazdu. 6. Wymagania Zamawiającego dotyczące pojazdów przeznaczonych do wykonywania transportu sanitarnego, w celu realizacji zamówienia: ● Pojazdy muszą być zarejestrowane jako specjalne – sanitarne, nie starsze niż 4 lata w dniu podpisania umowy; ● Nadwozie Typu Sedan lub Kombi (Limuzyna) w kolorze białym wyposażone w : a) Klimatyzację b) Nawigację GPS, zestaw głośno mówiący c) Zawieszenie adaptacyjne różny tryby jazdy, musi charakteryzować się bezpieczeństwem, podwyższonym komfortem jazdy, gwarantujące wygodę dla przewożonych osób, dobrą przyczepność kół do nawierzchni jezdni, stabilność i dobrą manewrowość; ● Przestrzeń bagażową o pojemności min. 445 l. zapewniającą przewóz pojemników/lodówek oraz Toreb Medycznych. Wyposażona w min. dwa gniazda 12V. Bagaż musi być zabezpieczany (specjalnymi pasami lub siatkami) na czas przejazdu. ● Pojazdy powinny posiadać sygnalizację uprzywilejowania składająca się co najmniej z: a) Belki Ostrzegawczej wyposażonej w lamy LED pulsacyjne w kolorze niebieskim, zamontowane w środkowej części dachu pojazdu, b) W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim muszą być zamontowane dwie lampy typu LED o barwie światła niebieskiej, c) Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty, d) Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG ONZ. ● Pojazdy muszą być odpowiednio oznakowane, sprawne technicznie i posiadać wymagane prawem świadectwa dopuszczenia do ruchu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.); ● Pojazdy muszą posiadać aktualne badania techniczne, ubezpieczenie

komunikacyjne OC i NW oraz spełniać cechy techniczne i jakościowe dla pojazdów transportu sanitarnego określone Polską Normą PN-EN 1789 „Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – ambulanse drogowe”. Niniejsze oznacza, że Wykonawca winien dysponować specjalistycznymi pojazdami do transportu sanitarnego, które powinny być wyposażone m.in. w nosze, butle tlenowe, niezbędny sprzęt medyczny i aparaturę medyczną, leki i wyroby medyczne, środki łączności bezprzewodowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami Ministerstwa Zdrowia. ● Pojazdy muszą być wyposażone w system GPS, umożliwiający lokalizację pojazdów w każdym momencie wraz z raportami z przebiegu trasy, który zostanie udostępniony Zamawiającemu. 7. W celu realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania stosowną obsadą kadrową (kierowcą), która posiada:

– prawo jazdy odpowiedniej kategorii, – świadectwo uprawniające do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi oraz doświadczenie min. 5 lat jako kierowca Ambulansu. – ukończony kurs w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także znajomość topografii terenu obsługiwanego przez Wykonawcę 8. Wykonawca musi posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania transportu sanitarnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z

późn. zm.), które dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy (zgodnie z pkt 14.4.1 SWZ). 9

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

Dodatkowe kody CPV: 60130000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

W załączonym SWZ.

Rejestracja na wizytę

Skontaktuj się z nami