SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Drukuj
wtorek, 08 marca 2011 00:00 I. Ogłaszający konkurs:

Gminny Ośrodek Zdrowia Trąbki Wielkie, 83-034 Trąbki Wielkie, ul. Pasteura 1

II. Przedmiot konkursu :

Przedmiotem konkursu ofert jest zapewnienie świadczeń w zakresie transportu sanitarnego –ambulansem typu ”O „

(ambulans ogólno – lekarski) – szt. 2 w obrębie granic administracyjnych gminy Trąbki Wielkie i poza obrębem granic

administracyjnych gminy Trąbki Wielkie dla potrzeb Gminnego Ośrodka Zdrowia Trąbki Wielkie w okresie od 1 kwietnia

2011 r. do 31 marca 2014 r.

Usługi transportu sanitarnego odbywać się będą 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do

16.00 .

III. Warunki udziału w postępowaniu konkursowym:

Oferty na wykonywanie usług przewozowych transportem sanitarnym mogą składać podmioty, które:

1. Są uprawnione do wykonywania transportu sanitarnego w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o Zakładach Opieki Zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z zm.) i pozostałych przepisach.

2. Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi.

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.

4. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.

5. Posiadają specjalistyczne pojazdy do transportu sanitarnego, które powinny być wyposażone w nosze, butle tlenowe, niezbędny sprzęt medyczny i aparaturę medyczną, leki i wyroby medyczne, środki łączności bezprzewodowej oraz posiadać obsadę kadrową, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami Ministerstwa Zdrowia.

 

Ocenę spełniania warunków Zamawiający przeprowadzi na podstawie złożonych przez Oferentów oświadczeń i zobowiązań o spełnianiu tych warunków – zgodnie z załączonymi do Szczegółowych Warunków Konkursu formularzami oświadczeń oraz w oparciu o wymagane w SWKO dokumenty wyszczególnione w punkcie IV i V.

IV. Wymagania kwalifikacyjne dla kierowców pojazdów sanitarnych:

1. Kierowca pojazdu sanitarnego musi posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii oraz świadectwo uprawniające do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

2. Kierowca powinien posiadać ukończony kurs w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, który należy potwierdzić dokumentem.

V. Wymagania dotyczące oferty – wykaz wymaganych dokumentów:

1. Wypełniony formularz ofertowo-cenowy – zał. nr 1. do SWKO.

2. Wykaz środków transportu i łączności z wyszczególnieniem wyposażenia pojazdu sanitarnego w aparaturę i sprzęt medyczny (Oferent sporządza samodzielnie).

3. Wykaz liczby i kwalifikacji zawodowych personelu udzielającego świadczeń objętych ofertą, (Oferent sporządza samodzielnie).

4. Kopie ukończenia kursu przez kierowców w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz kopie dokumentów uprawniających kierowców do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,

5. Kopie ważnych dowodów rejestracyjnych pojazdów, stwierdzających dopuszczenie posiadanych pojazdów do ruchu

drogowego.

6. Część sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i strat lub inny dokument za ostatni rok obrotowy, z oznaczeniem podmiotu, na rzecz którego został sporządzony.

7. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną.

8. Odpis aktualny z rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej, o ile jest wymagany właściwymi przepisami.

 

9. Parafowana kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Przyjmującego Zamówienie w

zakresie przedmiotu umowy - minimum na wartość 11.000,00 EURO

10. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, o ile jej uprawnienia nie wynikają z dokumentu określonego w

punkcie 10.

 

Uwaga: W zakresie rozdz. V pkt. 2, 3, 4, 5, dopuszcza się złożenie oświadczenia przez Oferenta, a z chwilą wyboru Oferenta przedłożenie wymaganych dokumentów , o których mowa jw.

Aktualne zaświadczenia –dotyczy rozdz. V pkt. 7 i 8, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert.

 

VI. Wymagania dotyczące oferty - opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta powinna być napisana w języku polskim w sposób trwały np. na komputerze. Udzielający Zamówienie dopuszcza ręczne, czytelne wypełnianie formularzy ofertowych (według załączników).

2. Jeżeli do oświadczeń i wykazów przewidziany jest wzór – załącznik do SWKO, dokumenty te sporządza się według tych wzorów, w przypadku ich braku, Przyjmujący Zamówienie sporządza go samodzielnie.

3. W charakterze załączników do oferty, Przyjmujący Zamówienie przedkłada oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie odpowiednich dokumentów lub sporządza je samodzielnie.

4. Każda strona powinna być opatrzona kolejnym numerem i podpisana przez Oferenta lub osobę przez niego

upoważnioną.

5. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą

ofertę.

6. Przyjmujący Zamówienie ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

7. Oferta powinna być trwale zabezpieczona uniemożliwiając zmianę jej zawartości.

8. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Przyjmującego Zamówienie oraz opisem tematu podanego poniżej, którego konkurs dotyczy:

 

Konkurs ofert na usługi przewozowe transportem sanitarnym dla Gminnego Ośrodka Zdrowia Trąbki Wielkie, nie otwierać przed 17.03.2011 roku godz. 11:30”

 

9. Stwierdzenie przez Udzielającego Zamówienie podania informacji nieprawdziwych, istotnych dla

prowadzonego postępowania konkursowego, spowoduje odrzucenie danej oferty.

10. Informacje w sprawie konkursu ofert udziela Anna Lul – tel. (0-58) 683 72 52 w godz. 8:00-15:00 (od poniedziałku do piątku).

 

VII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać na poczcie lub osobiście w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych opakowaniach w Biurze Gminnego Ośrodka Zdrowia Trąbki Wielkie – I piętro , 83-034 Trąbki Wielkie, ul. Pasteura 1 , w terminie do dnia 17.03.2011 roku godz. 11:00.

2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Udzielającego Zamówienie.

3. Oferta, która wpłynie do Udzielającego Zamówienie po upływie terminu składania ofert, będzie odesłana bez otwierania.

4. Otwarcie ofert odbędzie się 17.03.2011 roku o godz. 11:30 , w Biurze Gminnego Ośrodka Zdrowia Trąbki

Wielkie – I piętro.

 

 VIII. Sposób rozpatrzenia oferty:

1. Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Udzielającego Zamówienie.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18.03.2011 roku.

3. Podpisanie umowy nastąpi w terminie do 31.03.2011 r.

4. Termin i miejsce podpisania Umowy wyznaczy Udzielający Zamówienia.

5. Przyjmujący Zamówienie jest związany ofertą przez okres nie dłuższy, niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. O rozstrzygnięciu konkursu Przyjmujący Zamówienie zostaną powiadomieni pisemnie, e-mail oraz na stronie

internetowej www.goztrabkiwielkie.pl

7 Udzielający Zamówienie zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu, odwołania konkursu oraz do zmiany

terminu składania ofert .

IX. Kryteria oceny ofert:

1.Oceny spełnienia przez Przyjmującego Zamówienie warunków koniecznych oraz oceny złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa obradująca na wspólnym posiedzeniu. Przed oceną merytoryczną ofert, Komisja Konkursowa w pierwszej kolejności sprawdzi wymogi formalne ofert oraz kompletność załączonej dokumentacji. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, w szczególności niekompletne, podlegają odrzuceniu. Następnie Komisja sprawdzi formalne przesłanki uczestnictwa Przyjmującego Zamówienie w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki określone w punkcie III. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert oraz wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93 poz. 592). Oferty Przyjmujących Zamówienie nie spełniające warunków w niniejszym postępowaniu zostaną odrzucone.

2. Przy wyborze oferty, Przyjmujących Zamówienie spełniających wymagania konieczne, Komisja Konkursowa będzie się kierowała następującymi kryteriami:

1. Cena - 100 %

Ceną oferty jest suma wyrażona w złotych polskich zawierająca podatek od towarów i usług /VAT/

- cena brutto. Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria:

 • Cena oferty brutto - 100 %,

 

Cena najniższa wg złożonych ofert

C= -------------------------------------------------- x 100 x100%

Cena oferty badanej


 

Przez czas trwania umowy cena brutto za realizację przedmiotu umowy, po uprzednich negocjacjach, może ulec waloryzacji o wysokość publikowanego przez Prezesa GUS wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

 

X. Zasady wnoszenia środków odwoławczych:

1.Przyjmującemu Zamówienie przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert zgodnie z § 16 i nast. Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. (Dz. U. z 1998 r. Nr 93 ,poz.592.)

2. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Przyjmujący Zamówienie może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowaną skargę, która ją rozpatrzy w ciągu 3 dni od daty złożenia. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone.

3. Przyjmujący Zamówienie może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, a Udzielający Zamówienie rozpoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.

 

Załącznik nr 1 do SWKO

....................................................

(pieczątka Oferenta)

 

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

 

Nazwa i siedziba Oferenta …………………………………………………………………………………………………………..

Adres Oferenta...................................................................................................................................................................

 

NIP.................................................                                       REGON ……………………………………………………..

Nazwisko i imię oraz stanowisko osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

...............................................................................................................................................................................................

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia oraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

2. Oferujemy wykonywanie usług przewozowych transportem sanitarnym w postaci ambulansu typu ”O”

(ambulans ogólno – lekarski) – szt. 2 w obrębie granic administracyjnych gminy Trąbki Wielkie i poza obrębem granic

administracyjnych gminy Trąbki Wielkie z poniższymi cenami:

 

 • Cena brutto za godzinę pracy ambulansu ……...… zł/h, , w tym podatek VAT .......%

 

słownie cena brutto …………………………………………………………………………………............................

 

 • Cena brutto za 1 km przewozu ............................ zł/km, w tym podatek VAT .......%

 

słownie cena brutto………………………………………………………………………………………………………

 

3. Oświadczamy, że pojazdy sanitarne wyposażone są w sprzęt medyczny zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia

( wypełnić stosownie do złożonej oferty) – potwierdzić wykazem.

4. Liczbę i kwalifikacje zawodowe personelu pojazdu sanitarnego podajemy w załączniku ( wypełnić stosownie do złożonej oferty) – potwierdzić wykazem.

5. Oświadczamy, że pojazdy sanitarne są sprawne i bezpieczne i posiadają aktualne świadectwa dopuszczające pojazdy do ruchu drogowego.

6. Oświadczamy, że jesteśmy w sytuacji finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia (załącznik-część sprawozdania finansowego tj. rachunek zysków i strat * / inny dokument */ niepotrzebne skreślić / za ostatni rok obrotowy)

6. Akceptujemy 21 dniowy termin płatności.

7. Po upływie terminu płatności: nie obciążamy odsetkami * / obciążamy odsetkami * /niepotrzebne skreślić /,

8. Oferujemy czas utrzymania cen brutto bez zmian przez okres 12 miesięcy obowiązywania umowy tj. od 01.04.2011r. do 31.03.2012r. Po tym okresie czasu, po uprzednich negocjacjach, cena brutto może ulec waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy (projektem) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. W przypadku wybrania naszej oferty podpiszemy proponowaną treść umowy na okres od 01.04.2011 r. do 31.03.2014 r.

10. Należność z tytułu wykonania umowy należy przekazać na podany niżej rachunek bankowy:


 

..........................................................................................................................................................................................

(nazwa Banku i nr konta)

Tel...............................................................                                                 Fax.....................................................................

Adres e-mail……………………………..............................................................................................................................


 

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. ...................................................................

2. ..................................................................

3....................................................................

4. ………………………………………………

5. ………………………………………………

6. ………………………………………………

7. ………………………………………………

8. ……………………………………………….


UMOWA NR .............

(projekt)

zawarta w wyniku Konkursu Ofert, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 roku w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. nr 93 poz. 592 z dnia 23.07.1998 roku) w zw. z art. 70d ust. 3 Ustawy z 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) w dniu ……...2011 roku w Trąbkach Wielkich, pomiędzy:


 

Gminnym Ośrodkiem Zdrowia Trąbki Wielkie

ul. Pasteura 1, 83-034 Trąbki Wielkie, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr 0000004883, posiadającym NIP 593-21-38-018 , REGON 191425116

reprezentowanym przez:


 

Dorotę Bąk - Dyrektora


 

zwanym w dalszej treści umowy „UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w …………………zarejestrowanym w ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

pod numerem KRS ……………………….., posiadającym numer identyfikacyjny NIP ……………………………, Regon …………………………………, reprezentowaną przez:

………………………………………………………

zwaną w dalszej treści umowy „PRZYJMUJĄCYM ZAMÓWIENIE”

 

§ 1

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie przez Przyjmującego Zamówienie na rzecz Udzielającego Zamówienie odpłatnych usług przewozowych transportem sanitarnym - ambulansem typu ”O „(ambulans ogólno – lekarski) – szt. 2 w obrębie granic administracyjnych gminy Trąbki Wielkie i poza obrębem granic administracyjnych gminy Trąbki Wielkie.

 2. Liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w granicach administracyjnych gminy Trąbki Wielkie wynosi ok. 9700.

 

 1. Usługi, o których mowa w ust. 1, będą wykonywane 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 .

 2. Przewozy winny odbywać się trasą najbardziej optymalną.

§ 2

 1. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest posiadać:

 1. ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych dla karetek objętych niniejszą umową,

 2. ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 35 ust.6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991roku o Zakładach Opieki Zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. 2007r. Nr 14 poz.89).

Przyjmujący Zamówienie przed podpisaniem umowy przedłożył polisę nr ……………… z dnia ………………… oraz zobowiązuje się do ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.

 1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości usług w okresie trwania umowy .

 2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonywania usług transportu sanitarnego, o których mowa w § 1 ust. 1 za pomocą wykwalifikowanego personelu w składzie: z kierowca, przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz znajomością topografii terenu obsługiwanego przez Przyjmującego Zamówienie i z wykorzystaniem środków transportowych spełniających wszelkie wymagania określone dla transportu sanitarnego w przepisach szczegółowych.

 3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się także do:

 1. zapewnienia obsługi serwisowej pojazdów,

 2. utrzymania we właściwym stanie i gotowości technicznej pojazdów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

 3. sporządzania i prowadzenia dziennych kart wyjazdu z ilością przejechanych kilometrów i godzin pracy karetki oraz określeniem faktycznych tras przejazdu.

 1. Przyjmujący Zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu znajdującym się na terenie Udzielającego Zamówienie, w mieniu i na osobach trzecich, wyrządzone podczas wykonywania niniejszej Umowy oraz konsekwencje wynikające z uczestnictwa w ruchu drogowym.

 2. Udzielający Zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie mienia Przyjmującego Zamówienie w trakcie wykonywania usług oraz wyrządzone przez osoby trzecie, z wyjątkiem szkód poczynionych umyślnie przez pracowników Udzielającego Zamówienie.

 3. Przyjmujący Zamówienie nie może podzlecać wykonania niniejszej umowy ani powierzać jej wykonania innej osobie trzeciej bez zgody Udzielającego Zamówienie wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 3

 1. Strony ustalają następujące stawki wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług transportu sanitarnego , objętych niniejszą umową:

 1. wynagrodzenie za jeden kilometr przebiegu karetką sanitarną, wynosi brutto: ………………………………………………………………………………………(słownie:…………………………………………………………………. złotych),

 2. wynagrodzenie za jedną godzinę pracy karetki sanitarnej wynosi brutto: ………………………………………………………………………………………(słownie:…………………………………………………………………. złotych).

 1. Odpłatność za usługę będzie realizowana na podstawie faktury VAT wystawionej z ostatnim dniem miesiąca rozliczeniowego po przez Przyjmującego Zamówienie .

 2. Przez czas trwania umowy cena brutto za realizację przedmiotu umowy, po uprzednich negocjacjach, może ulec waloryzacji o wysokość publikowanego przez Prezesa GUS wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

 

§ 4

 

 1. Zapłata za świadczone usługi następować będzie przelewem na konto Przyjmującego Zamówienie wskazane na fakturze VAT w terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury VAT Udzielającemu Zamówienia.

 2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do każdorazowego umieszczania na wystawianych fakturach VAT numeru niniejszej Umowy.

 3. Faktura może być wystawiona tylko za świadczenia faktycznie realizowane na rzecz Udzielającego Zamówienie.

 

§ 5

 

 1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się zapłacić Udzielającemu Zamówienie karę umowną w wysokości 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) w przypadku odstąpienia przez Przyjmującego Zamówienie od niniejszej umowy, jak również z powodu odstąpienia od umowy przez Udzielającego Zamówienie z przyczyny określonej w § 10 ust. 3.

 2. Zastrzeżenie powyższej kary umownej nie wyklucza dochodzenia od Przyjmującego Zamówienie odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli nie pokryje wyrządzonej szkody.

 3. W przypadku niemożności wykonania usługi przez Przyjmującego Zamówienie zobowiązany jest on zorganizować zastępcze wykonanie usługi oraz pokryć z własnych środków ewentualną różnicę wartości wykonanej usługi zleconej przez Udzielającego Zamówienie innemu podmiotowi.

 4. W przypadku nie zorganizowania przez Przyjmującego Zamówienie zastępczego wykonania usługi Udzielający Zamówienie zorganizuje transport zastępczy na koszt Przyjmującego Zamówienie i obciąży go wartością wykonanej usługi.

 

§ 6
 

Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli przeprowadzanej przez Udzielającego Zamówienie i przez zewnętrzne organy kontroli w zakresie obejmującym przedmiot niniejszej umowy.

§ 7

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, nie naruszające postanowień Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert oraz ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i rozporządzenia w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, mogą nastąpić za zgodą stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i rozporządzenia w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne .

§ 9

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia poddadzą się rozstrzygnięciom sądu powszechnego w Gdańsku.

§ 10

 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta od dnia 01.04.2011 roku do dnia 31.03.2014 roku

 2. Umowa ulega rozwiązaniu:

  1. z upływem okresu na jaki została zawarta,

  2. w przypadku jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego wypowiedzenia, jeżeli jedna ze stron rażąco narusza istotne postanowienia umowy,

  3. bez wypowiedzenia, w przypadku nieudokumentowania w terminie 30 dni od daty podpisania umowy przez Przyjmującego Zamówienie, zawarcia przez niego umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o jakiej mowa w § 2 ust. 1.

  4. bez zachowania jakichkolwiek terminów wypowiedzenia w przypadku zaprzestania finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia usług medycznych realizowanych przez Udzielającego Zamówienia.

 3. Udzielający Zamówienie może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia także w przypadku gdy w sposób udokumentowany wykaże, iż:

  1. Przyjmujący Zamówienie w sposób uporczywy nie realizuje usług transportowych zlecanych przez Udzielającego Zamówienie lub je realizuje w sposób rażąco niedbały,

  2. w sposób uporczywy będzie dokonywał przewozów przy użyciu zasobów nie spełniających wymogów określonych w niniejszej umowie, mimo pisemnych wezwań Udzielającego Zamówienie do przestrzegania postanowień umowy.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


 

………………………………………………                …………………………………………

Przyjmujący Zamówienie                 Udzielający Zamówienie