DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO I WĘGLA TYPU EKOGROSZEK PDF Drukuj Email
poniedziałek, 23 listopada 2020 12:49

* WYBÓR OFERTY

znak sprawy: 1/PN/GOZ/2020

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego i węgla typu eko-groszek do ośrodków zdrowia na terenie gminy Trąbki Wielkie w okresie 4 lat”

W imieniu Gminnego Ośrodka Zdrowia Trąbki Wielkie, działając w oparciu o art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na „Dostawę oleju opałowego i węgla typu eko-groszek do ośrodków zdrowia na terenie gminy Trąbki Wielkie w okresie 4 lat”, jako najkorzystniejsze w zakresie poszczególnych części zamówienia – w wyniku zastosowania kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale 13 SIWZ (tj. cena oferty: 95%, termin płatności: 5%) – uznano oferty następujących Wykonawców:

·           część 1 zamówienia (olej opałowy lekki, 80 000 litrów): EKOOPAŁ Ossowski, Stenka Sp. j. (siedziba: ul. Krasickiego 1, 83-200 Starogard Gdański), z kwotą brutto przyjętą do realizacji w wysokości 184 000,00 zł oraz przy założeniu 30-dniowego terminu płatności za każdorazową dostawę opału;

·           część 2 zamówienia (węgiel typu eko-groszek, 150 ton): „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o. (siedziba: ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań), z kwotą brutto przyjętą do realizacji w wysokości 75 276,00 zł oraz przy założeniu 30-dniowego terminu płatności za każdorazową dostawę opału

Umowa z wybranymi Wykonawcami może zostać zawarta po dniu 24 listopada 2020 r.

Informacje na temat złożonych ofert w ww. przetargu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem ofert, przedstawia poniższa tabela:

Nr oferty

Nazwa (firma) Wykonawcy

/

Siedziba (adres)

Kryteria oceny ofert

Suma punktów

Cena (95%               waga kryterium)         

 [zł brutto]

pkt

Termin płatności            (5% waga kryterium)                [min. 14 – mak s. 30 dni]

pkt

1.

„WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań

cz. 1:       

cz. 2:     75.276,00

95

30

5

100

2.

„TRANSBUD Nowak” Sp. j.

ul. Gdańska 60, 84-240 Reda

cz. 1:       

cz. 2:     77.490,00

92,29

30

5

97,29

3.

EKOOPAŁ Ossowski, Stenka Sp. j.

ul. Krasickiego 1

83-200 Starogard Gdański

cz.1:    184.000,00

cz. 2:       

95

30

5

100